หน้าแรก l ข้อมูลประชากร l สิทธิUC l สิทธิข้าราชการ l สิทธิประกันสังคม l ติดต่อเรา
   
ขออภัยครับ*** กังลังปรับปรุงข้อมูลทำเนียบ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใด ขออภัย ณ โอกาสนี้ +++@@@

  • คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ

  • คณะอนุกรรมการหลักประกัน

  • คณะอนุกรรมการ ม.41

  • หัวหน้าศูนย์บัตร

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  ชื่อ - นามสกุล : นายเชวงศักดิ์ พลลาภ  
  ตำแหน่ง : ผู้แทนสภาทนายความ  
  สังกัด :  
  โทรศัพท์ :  
  E- mail :  
 
ประธานอนุกรรมการ
   
       
ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงศิริรัตน์ มุทาพร
ตำแหน่ง : ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตำแหน่ง : ผู้แทนราชวิทยาลัยสาขาสูติกรรม
สังกัด : โรงพยาบาลมหาสารคาม สังกัด : โรงพยาบาลมหาสารคาม
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยชาญ ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสมพิศ ปินะเก
ตำแหน่ง : ผู้แทนวิชาชีพทันตแพทย์ ตำแหน่ง : ตัวแทนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
สังกัด : สังกัด : โรงพยาบาลมหาสารคาม
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นางอัญพัชชา สาครขันธ์ ชื่อ - นามสกุล : นายบัวพันธ์ วมะพุทธา
ตำแหน่ง : ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ตำแหน่ง : ตัวแทนวิชาชีพแพทย์แผนไทย สาขาแพทย์แผนไทย
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี ชื่อ - นามสกุล : นายศุภกิจ ประทีปพวงรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนราชวิทยาลัยสาขาอายุรกรรม ตำแหน่ง : ตัวแทนวิชาชีพเภสัชกร
สังกัด : โรงพยาบาลมหาสารคาม สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นางศิริพร รองหานาม ชื่อ - นามสกุล : นายบรรเลง อุ่นพิกุล
ตำแหน่ง : ตัวแทนวิชาชีพพยาบาล ตำแหน่ง : ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัด : โรงพยาบาลมหาสารคาม สังกัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นางรัชนี แพ่งเกษร ชื่อ - นามสกุล : นายทรงศักดิ์ แพงตาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนเทศบาล ตำแหน่ง : ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด : เทศบาล สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายคำผอง นภาภาค ชื่อ - นามสกุล : นางวัฒนา นันทะแสน
ตำแหน่ง : ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัด ตำแหน่ง : ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สังกัด : สำนักงานอัยการจังหวัด สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายอุดร พรมลี ชื่อ - นามสกุล : นายชุมพร ศรีสารคาม
ตำแหน่ง : ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ระดับจังหวัด ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายอมร สุวรรณนิมิตร ชื่อ - นามสกุล : นายสาคร ยอดป้องเทศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรเอกชน
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายอุดม แก้วพินิจ ชื่อ - นามสกุล : นาสาวปราณี คำศิริรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรเอกชน ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรเอกชน
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายวิทยา คชเขื่อน ชื่อ - นามสกุล : นายสุระ คงแสนคำ
ตำแหน่ง : กำนัน ตำแหน่ง : ตัวแทนภาคประชาชน
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายโพธิ์ทอง เกตุมาลา ชื่อ - นามสกุล : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
ตำแหน่ง : ตัวแทนภาคประชาชน ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
สังกัด : สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 043 - 777976,
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
เลขานุการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นางวรวัน เธียรสุวรรณ    
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  
สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
โทรศัพท์ : 043 - 777976,  
E- mail :  
ผู้ช่วยเลขานุการ
     
       

 

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม

  ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา  
  ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
  สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
  โทรศัพท์ :  
  E- mail :  
 
ประธานอนุกรรมการ
   
       
ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สังกัด : โรงพยาบาลมหาสารคาม
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 043 - 740993
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ชื่อ - นามสกุล : นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สังกัด : โรงพยาบาลวาปีปทุม สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายก อบจ. จังหวัด ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีมหาสารคาม
สังกัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สังกัด : เทศบาลมหาสารคาม
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายน้อย สิงห์คาม ชื่อ - นามสกุล : นายพิทยา พนิชนาพันธ์
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนมะค่า
สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบล สังกัด : ศูนย์สุขภาพชุมชนมะค่า
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สืบเสาะ ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายจิระศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ชื่อ - นามสกุล : นายศีลธรรม รอบวงจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรผู้บริโภค
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายสันติศักดิ์ มะเริงสิทธิ์ ชื่อ - นามสกุล : นางสาวยุพิน สาศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรผู้บริโภค ตำแหน่ง : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
สังกัด : สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์ ชื่อ - นามสกุล : นางวรวัน เธียรสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043 - 777976, โทรศัพท์ : 043 - 777976,
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
       

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดมหาสารคาม (ม.41)

  ชื่อ - นามสกุล : นายประสิทธิ์ เอี่ยมประชา  
  ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  สังกัด :  
  โทรศัพท์ :  
  E- mail :  
 
ประธานอนุกรรมการ
   
       
ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา ชื่อ - นามสกุล : นายชัยธวัช จรูญพิพัฒน์กุล
ตำแหน่ง : เลขานุการ ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ใช้บริการ
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายประสาสน์ รัตนะปัญญา ชื่อ - นามสกุล : นางระเบียบ กมโกบล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ใช้บริการ
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา ชื่อ - นามสกุล : นายสมพงษ์ จันทร์โอวาท
ตำแหน่ง : ตัวแทนหน่วยบริการ ตำแหน่ง : ตัวแทนหน่วยบริการ
สังกัด : สังกัด :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
 
       
ชื่อ - นามสกุล : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์ ชื่อ - นามสกุล : นางวรวัน เธียรสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043 - 777976, โทรศัพท์ : 043 - 777976,
E- mail : E- mail :
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
       

หัวหน้าศูนย์บัตร ระบบหลักประกันสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม

 
       
ชื่อ - นามสกุล : นางทัศนีพร ยศพล ชื่อ - นามสกุล : นางสุดารัตน์ ปัญญาวรรณ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่ง :
สังกัด : โรงพยาบาลมหาสารคาม สังกัด : โรงพยาบาลแกดำ
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
หัวหน้าศูนย์บัตร
หัวหน้าศูนย์บัตร
       
ชื่อ - นามสกุล : นางสำอาง พลสงคราม ชื่อ - นามสกุล : นายบวร จอมพรรษา
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :
สังกัด : โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สังกัด : โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
หัวหน้าศูนย์บัตร
หัวหน้าศูนย์บัตร
       
ชื่อ - นามสกุล : นางสิริวิภา โรจนรัตนกูร ชื่อ - นามสกุล : นางศิริมา วิริยะ
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :
สังกัด : โรงพยาบาลเชียงยืน สังกัด : โรงพยาบาลบรบือ
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
หัวหน้าศูนย์บัตร
หัวหน้าศูนย์บัตร
       
ชื่อ - นามสกุล : นางรัติญา ประสาระเอ ชื่อ - นามสกุล : นางจริยา ฐิตะฐาน
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :
สังกัด : โรงพยาบาลนาเชือก สังกัด : โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
หัวหน้าศูนย์บัตร
หัวหน้าศูนย์บัตร
       
ชื่อ - นามสกุล : นางจรรยา สุนทรปกาสิต ชื่อ - นามสกุล : นางณัฐยา เตชะธนบดีวิวัฒน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :
สังกัด : โรงพยาบาลวาปีปทุม สังกัด : โรงพยาบาลนาดูน
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
หัวหน้าศูนย์บัตร
หัวหน้าศูนย์บัตร
       
ชื่อ - นามสกุล : นางอะนุตย์ ปุริสังข์ ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :
สังกัด : โรงพยาบาลยางสีสุราช สังกัด : โรงพยาบาล
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :
E- mail : E- mail :
หัวหน้าศูนย์บัตร
หัวหน้าศูนย์บัตรสำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร.0-4374-0993 - 213,214