ระบบรายงานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลรวมทุกกองทุน โรงพยาบาลมหาสารคาม

คำแนะนำในการใช้งานและปรับปรุง Version 15.8.2014

1.ส่วนของผู้บันทึกข้อมูลแต่ละกองทุน

2.ส่วนของ USER ทั่วไปในการเรียกข้อมูล

Download คู่มือการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานประกันสุขภาพ 213, 214 หรือ sutus_pulankee@hotmail.com